Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

 

Na účely týchto Všeobecných obchodných podmienok sa rozumie:
 

Predávajúcim ( prevádzkovateľom):

INSPE, s.r.o.
Trojičné námestie 178/1
027 44 Tvrdošín

IČO: 36804851
DIČ: 2022418827
IČ DPH: SK 2022418827

kód poskytovateľa lekárenskej starostlivosti P 62587160301

 

Kupujúcim:
Kupujúcim sa rozumie v internetovej lekárni (ďalej len lekáreň)  zaregistrovaná fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku, spracovanú systémom lekárne.

 
Úvodné ustanovenia
Týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, reklamačným poriadkom a ustanoveniami príslušných právnych predpisov najmä Obchodného zákonníka, zákona č. 250/2007 Zb.z. o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 108/2000 Zb.z. o elektronickom obchode, sa riadia právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky lekárne a cenu tohto tovaru,  spracovaný systémom lekárne.

Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti prevádzkovateľa a kupujúceho a vo svojom aktuálnom znení tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy. V prípade, ak nie je medzi predávajúcim a kupujúcim dohodnutá trvalá kúpno- predajná zmluva v písomnej forme, považuje sa elektronická objednávka v lekárni za návrh k uzavretiu zmluvy medzi kupujúcim a prevádzkovateľom.

 
Objednávka, uzatvorenie zmluvy, odstúpenie od zmluvy
Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí. Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh zmluvy a sú považované za záväzné. K akceptovaniu návrhu na zmluvu zo strany prevádzkovateľa dôjde potvrdením elektronickej objednávky.

Prevádzkovateľ je v závislosti na charaktere obchodu (množstvo, cena, náklady na prepravu, vzdialenosť, a pod. ), predovšetkým pri cene vyššej ako 150 eur, vždy oprávnený žiadať kupujúceho o autorizáciu objednávky vhodným spôsobom, napr. telefonicky alebo písomne.

V prípade odmietnutia autorizácie kupujúcim, sa objednávka považuje za neplatnú.  Ak je medzi prevádzkovateľom a kupujúcim uzatvorená dlhodobá rámcová písomná kúpna zmluva, elektronická objednávka uzatvorenú zmluvu bližšie špecifikuje a konkretizuje a je jej neoddeliteľnou súčasťou. Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku bez udania dôvodu do 2 hodín od jej odoslania. K vlastnému  uzavretiu kúpno- predajnej zmluvy dochádza prevzatím tovaru kupujúcim.

 

Dodacie podmienky, termíny
Miestom plnenia zmluvy sa rozumie sídlo (bydlisko), alebo miesto podnikania kupujúceho uvedené v registračnom formulári lekárne.  Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu. Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho pod podmienkou zaplatenia kúpnej sumy v plnej výške. Prevádzkovateľ expeduje tovar kupujúcemu v čo možno najkratšom čase po prijatí elektronickej objednávky. Ak je objednávka uskutočnená v pracovných dňoch do 10. hodiny, je možné doručenie tovaru ešte v ten deň, ak je na sklade, poprípade nasledujúci deň. V prípade víkendu je tovar doručený prvý pracovný deň po víkende. Doba pre dodanie tovaru môže byť vo výnimočných prípadoch dlhšia, o čom bude kupujúci informovaný prevádzkovateľom. Ak je potrebné tovar objednať od distribútora, objednávku vybavujeme do 1-3 pracovných dní. V prípade predĺženia tohto času alebo zmeny v objednávke Vás budeme informovať e-mailom alebo telefonicky. Ku každej zásielke bude priložený daňový doklad, ktorý slúži ako doklad o kúpe pre uplatnenie záruky, preto si ho dobre uschovajte pre prípad reklamácie.

 

Kúpna cena, poštovné a balné
Kúpna cena ( vrátane DPH ) je splatná pri prevzatí tovaru pri jeho doručení.

Poštovné a balné sa pri cene nad 15 eur neúčtuje- Platí len pre mestá a obce:  Tvrdošín, Nižná, Podbiel, Štefanov nad Oravou,Trstená, Ústie nad Priehradou, Liesek, Čimhová, Vitanová a Zábiedovo.

V prípade nákupu pod 15 eur sa pri doručení vo vyššie uvedených mestách a obciach  účtuje za dovoz cena 2 eurá. 

 

Poštová zásielka 1. triedy: 5 eur

Poštová zásielka 2. triedy: 4,10 eur

Zásielky sú doručované zásadne doporučene, kvôli dokladu a lepšiemu vyhľadaniu zásielky v prípade jej straty. Kupujúcu si môže zvoliť, či žiada zaslať zásielku 1. triedou, poprípade druhou triedou.

Balné - k poštovnému sa účtuje aj balné, ktoré činí 30 centov. Toto balné je už obsiahnuté v poštovnom.


DORUČOVANIE MIMO SLOVENSKA:
Tovar Vám doručíme aj mimo Slovenska, v tomto prípade sa však mení cena poštovného. Riadime sa cenníkom Slovenskej pošty a nášho zmluvného kuriéra. O cena poštovného Vás budeme informovať e-mailom, prípadne telefonicky. Cena záleží od hmotnosti balíka a spôsobu platby. K cene sa prirátava aj balné, ktoré činí 30 centov.


OSOBNÉ DORUČENIE
v mestách Tvrdošín, Nižná, Podbiel, Štefanov nad Oravou, Trstená, Ústie nad Priehradou, Liesek, Čimhová, Vitanová a Zábiedovo.

 
Osobné doručovanie cez pracovné dni:
V prípade, že tovar, ktorý ste si objednali máme na sklade, tovar vám doručíme ešte v ten deň, o čom vás budeme informovať telefonicky.

Osobné doručovanie cez víkendy:
Objednávky zadané v sobotu do 12:00, budú doručené v sobotu, ak je tovar, ktorý ste si objednali, na sklade. V prípade, že na sklade nie je, tak bude doručený nasledujúci pracovný deň.

V NEDEĽU ZÁSIELKY NEDORUČUJEME !!!

 

Vrátenie alebo výmena tovaru
Vrátiť je možné iba tovar nepoužitý, nepoškodený a v pôvodnom obale a to do 7 dní od prevzatia tovaru. V prípade splnenia podmienok pre vrátenie tovaru bude kupujúcemu vrátená celá suma, ktorú za tovar zaplatil.

Bližšie informácie k reklamácii nájdete v reklamačnom poriadku. Tu

 
Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ internetovej lekárne týmto prehlasuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov získanými pri objednávaní tovaru, zaobchádza v zmysle Zákona č. 428/2002 Zb.z. o ochrane osobných údajov. Údaje našich zákazníkov slúžia len pre naše potreby a nebudú poskytnuté tretej strane.

 

Záverečné a prechodné ustanovenia
Tieto všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou ak je medzi oboma stranami vyslovene dohodnuté inak. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia Všeobecných obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky.

 

Prípadné ďalšie otázky zodpovieme na e-mailovej adrese: lekaren@lekareninspe.sk
alebo na telefónnom čísle:  0948 127 464